dilluns, 25 - de setembre - 2017 | usuaris actius: 440 | 6911339 visites
Ajuntament de Sant Julià de Cerdanyola
Esteu a:  ajuntament > tauler municipal

L'equivalent virtual al tauler de suro de l'Ajuntament

 • data de publicació: 06-01-2017
  CALENDARI FESTES LABORALS 2017

  Calendari de les festes laborals de l'any 2017

  Descarregar PDF

 • data de publicació: 06-01-2017
  CALENDARI DEIXALLERIA MÒBIL ANY 2017

  Calendari de la deixalleria mòbil any 2017

  Descarregar PDF

 • data de publicació: 10-11-2015
  ANUNCI D'EXPOSICIÓ PÚBLICA, EMÈS PER L'AJUNTAMENT, DELS ACORDS PROVISIONALS DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENACES FISCALS

  En compliment del que disposa l'article 17 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, s'anuncia que l'Ajuntament en sessió del Ple de data 9/11/2015 ha aprovat la modificació de les ordenances fiscals municipals següents:

   

    - Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a l'exercici 2016 i següents, així com el seu text refós.

     - ORDENANÇA FISCAL NUM 1 - IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES

     - ORDENANÇA FISCAL NÚM. 8 - TAXES PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE

       GESTIO DE RESIDUS MUNICIPALS.

   

  De conformitat amb allò que preveuen els articles 49.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local; 17.1 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, els acords provisionals i les ordenances fiscals aprovades estaran exposats al públic a la Secretaria de l'Ajuntament durant 30 dies comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci al "Butlletí Oficial de la Província", perquè els interessats puguin examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que considerin oportunes. En cas de no haver-hi cap reclamació, l'acord provisional esdevindrà definitiu.

 • data de publicació: 06-06-2014
  CALENDARI FESTES LABORALS 2014

  FESTES LABORALS

  ANY 2014

   

  1 de gener                 Cap d'any

  6 de gener                Reis

  18 d'abril                   Divendres Sant

  21 d'abril                   Dilluns de Pasqua Florida

  1 de maig                   Festa del treball

  23 de juny           Festa Local

  24 de juny                Sant Joan

  15 d'agost                 L'Assumpció

  11 de setembre         Diada Nacional de Catalunya

  12 de setembre     Festa Local

  1 de novembre           Tots Sants

  6 de desembre          Dia de la Constitució

  8 de desembre          La Immaculada

  25 de desembre              Nadal

  26 de desembre              Sant Esteve

WEB: Servei d'Arxiu Municipal

SERVEI D'ARXIU MUNICIPAL

El Servei d'Arxiu Municipal de Sant Julià de Cerdanyola és el servei de l'ajuntament destinat a l'organització, classificació, conservació i difusió del patrimoni documental local, tant pels usuaris interns com els externs. L'Arxiu Municipal de Sant Julià de Cerdanyola forma part de la Xarxa d'Arxius Municipals (XAM) de la Diputació de Barcelona des de l'any 2006.

Serveis que ofereix

- Consulta de fons.

- Suport a la investigació.

- Visites per escoles.

Horaris de consulta: a concretar.

Consultes i informació: 938.227.667.

st.juliac@diba.cat

L'arxiu municipal de Sant Julià de Cerdanyola conté bona part dels fons que integren el patrimoni documental del municipi. La part més important és la dels fons generats per les diferents administracions municipals al llarg de la història, però també aplega fons públics no municipals, fons privats i col·leccions, i recull els testimonis documentals que els ciutadans i les entitats locals hi vulguin dipositar. Els fons que es conserven actualment són:

Fons de l'Administració

Cronologia

Volum (m.)

Ajuntament de Sant Julià de Cerdanyola

1844-2010

180,38

 

 

 

Fons Públics no municipals

 

 

Jutjat de Pau

1871-2010

1,50

 

 

 

Fons Privats

 

 

Germandat de Sant Llorenç o Sant Julià

1907-1914

0,10

Colla de Geganters

1985-1996

0,12

Cambra Agrària Provincial

1919-1922

0,10

Grup de Teatre el Forcat

1990-2000

0,60

Cinema Parroquial

1955-1963

0,12


Xarxa d'Arxius Municipals (XAM)


L'Arxiu Municipal de Sant Julià de Cerdanyola forma part de la Xarxa d'Arxius Municipals (XAM) de la Diputació de Barcelona des de l'any 2006. La XAM, coordinada per l'Oficina de Patrimoni Cultural (OPC), té com objectiu consolidar un sistema regional de suport a l'organització i gestió dels serveis d'arxiu municipals de la província de Barcelona i es materialitza des de dues tipologies: el Programa de Manteniment i la Central de Serveis Tècnics.


El Programa de Manteniment es proposa consolidar una estratègia de suport directe i establir els mecanismes per garantir el manteniment dels arxius municipals de la província de Barcelona de fins a 10.000 habitants. S'ofereix als municipis que no tenen personal tècnic propi al capdavant del Servei d'Arxiu Municipal (SAM) i on l'OPC hagi realitzat la 1a fase d'organització i posta en marxa del SAM (des de 1992 fins al dia d'avui). L'adhesió al programa es formalitza a través d'un conveni (http://www.diba.cat/opc/xam/default.asp). L'objectiu del programa és la implantació d'un sistema de gestió documental i d'arxiu que sigui sostenible, assimilat pel personal dels ajuntaments i supervisat pels arxivers de l'OPC. Aquesta actuació inclou, a banda de la implantació els procediments de transferència, consulta i el préstec, i avaluació i tria documental, els següents elements:

 

- Creació del quadre de fons del SAM.

- Classificació integral del fons municipal.

- Descripció dels diversos fons.

- Conservació i restauració dels fons documentals i adequació dels dipòsits.

- Digitalització de documents.

- Difusió i comunicació del Servei d'Arxiu Municipal.

- Formació en matèria d'arxius i de gestió documental al personal de suport i de l'organització de l'Ajuntament.

- Implantació d'un reglament del SAM.


La Central de Serveis Tècnics proposa cercar una fórmula de cooperació consistent en compartir coneixements, serveis i recursos arxivístics entre els diferents arxius municipals de la província de Barcelona que disposen d'un responsable tècnic. L'adhesió a la Central de Serveis Tècnics es formalitza a través d'un conveni específic. Les línies de treball són les següents:


- Assessorament.

- Col·laboració en el tractament arxivístic.

- Difusió i promoció dels arxius municipals.

- Conservació i restauració de documents.

- Digitalització de documents.

- Compres conjuntes i préstec de material d'arxiu.

- Formació.


Des de l'Ajuntament treballarem perquè aquesta pàgina sigui útil, eficaç i sobretot perquè estigui sempre actualitzada. Al mateix temps intentarem que creixi i millori amb el temps. Esperem que la visiteu sovint, ja que això voldrà dir que hi trobeu tot allò que és del vostre interès.

 

Pla d'Ordenació Urbanística Municipal

Ajuntament de Sant Julià de Cerdanyola CIF: P0831100C Local Municipal, s/n
Tel. 938 227 667 Fax 938 227 669 st.juliac@diba.cat - Avís legal - Accessibilitat
Diputació de Barcelona